Onderweg met leerlingen
___________________________________________________

 

 

 

Op deze website stelt vzw Katholiek Onderwijs DE PELGRIM  zichzelf voor.


Inhoudelijk gaat het over onze missie, onze identiteit en onze waarden.  Organisatorisch gaat het over onze bestuursstructuur en de samenstelling van het bestuur.


We zijn een onderwijsorganisatie met ruim 700 medewerkers en bijna 4 000 leerlingen verspreid over acht vestigingsplaatsen in Duffel en Mechelen met scholen voor kleuter– en basisonderwijs, secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO, BSO) en hoger beroepsonderwijs verpleegkunde.


Wens je meer te weten te komen over één van onze scholen,  over het studieaanbod, klik dan op de naam van de school in de lijst ‘onze scholen’.

 


  Historiek

  Op 7 mei 2002 werd de vzw Katholiek Onderwijs De Pelgrim gesticht door de onderwijspartners van Coloma en  O.L.Vr. v/d Ham te Mechelen en Sint-Norbertus te Duffel. 

  De drie stichtende schoolbesturen hadden een jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren in hun leer– en persoonlijkheidsontwikkeling.  

  Sinds de fusie is de pedagogische en organisatorische deskundigheid nog versterkt en dat werkt in het voordeel van de leerling.

  Duiding van de naam 'de Pelgrim'

  Voor een pelgrim is het onderweg zijn veel belangrijker dan het eindpunt van de tocht.  Onderweg wordt een mens gevormd en gaat hij de confrontatie aan met zichzelf,  het persoonsverhaal leeft en groeit bij elke stap.  Gelukkig ontmoet de pelgrim op de af te leggen weg, wegwijzers of medezoekers, hij staat er dus niet alleen voor.

  Onze leerlingen zijn pelgrims die onderweg zijn naar een plaats in de maatschappij van morgen.
  De naam DE PELGRIM slaat zowel op onze leerlingen als op de wijze waarop we met hen meegaan op de zoektocht naar zingeving en kennis. Medewerkers stellen zich op als ervaren metgezellen.

   

   

  Het logo werd in 2003 ontworpen door de heer Carl Cruysberghs, leraar Grafisch Ontwerp en Computertekenen aan het Huis van de Creativiteit van Colomaplus.

  Betekenis van het logo

  De groene boog symboliseert de weg die onze leerlingen in onze scholen afleggen. De richting die ze volgen, vindt haar vertrekbasis in De Pelgrim en steunt op de basiswaarden van het Katholiek Onderwijs.
  Als je goed kijkt, merk je dat de boog een fragment bevat van een pelgrimsstaf.

  De groene kleur verwijst naar de hoop dat onze leerlingen zingevend en geëngageerd deelnemen aan de gemeenschap van morgen.  Het logo straalt eenvoud uit en dat staat voor oprechtheid, eenheid, eerlijkheid en ongekunsteldheid.

   

   

Missie

De krachtlijnen van ons project vind je geformuleerd in onze missie.  Uit de missie blijkt hoe we tegenover leerlingen en medewerkers staan en wat onze maatschappelijke rol is.

· Wij willen de wil tot leren van kinderen en jongeren versterken door binnen onze scholen vernieuwend en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, waar individueel leren en samen leren een sleutelrol hebben.

· Wij willen een lerende organisatie zijn, waarin mensen elkaar uitdagen om blijvend te werken aan hun professionele ontwikkeling.

· Bestuur, directies en medewerkers willen samen een gastvrije pedagogische omgeving creëren waarin elke leerling zich gewaardeerd en veilig voelt.

· Wij willen dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle, verantwoordelijke en geëngageerde volwassenen. 

· Wij willen veilige scholen waar iedereen mag zijn wie hij is en waar een open dialoog en respectvolle meningsuiting heerst.

· Wij hebben een helder profiel dat aansluit bij actuele en toekomstige beroeps- en levenssituaties.

Identiteit

DE PELGRIM heeft een uitgesproken katholieke grondslag.  Zij wil een levensbeschouwelijke visie uitdragen waarvan de bronnen terug te vinden zijn in het leven en de visie van Jezus van Nazareth en in de levende lezing daarvan door de katholieke gemeenschap van gisteren en vandaag. 

Vanuit een christelijke traditie hebben wij een aantal kernwaarden geformuleerd die ons concreet handelen bepalen. 

 

Ons gedrag wordt gestuurd door onze kernwaarden: christelijke identiteit, professionaliteit, vernieuwing, kwaliteit, maatschappelijk engagement, gastvrijheid, betrouwbaarheid , betrokkenheid, verantwoordelijkheid, openheid.  Deze waarden zijn terug te vinden in de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven en hoe wij met elkaar willen omgaan.

Christelijke identiteit

Onze waarden ontlenen we aan onze christelijke achtergrond.  De scholen van DE PELGRIM zijn katholieke scholen die, vanuit een christelijke traditie, al zoekend en zingevend bruggen willen slaan tussen culturen en godsdiensten.  Wij begeleiden jongeren op hun tocht naar een consequente levensbeschouwing

Kwaliteit

Voor de scholen van DE PELGRIM is kwaliteit en veiligheid een dagelijkse prioriteit.

Vernieuwing

Binnen de scholen van DE PELGRIM dagen wij elkaar uit om creatief te blijven in het leren. Hiervoor worden steeds nieuwe middelen en vernieuwende inzichten en methoden gebruikt.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid  is een waarde die wij ontlenen aan onze christelijke inspiratiebron.  Bij alles wat we doen is het belangrijk om steeds weer te kijken of we doen wat we beloofd hebben.  

Openheid

Openheid is een voorwaarde om zich veilig te kunnen bewegen en te uiten binnen onze scholen.  Door verschillen te accepteren kunnen we van elkaar leren. Een open dialoog in wederzijds respect is een goede leerschool om de stap te zetten naar een interculturele leef- en werkomgeving.

Professionaliteit

DE PELGRIM is een professionele onderwijsorganisatie die van zijn medewerkers verwacht dat ze op de eerste plaats met onderwijs en opvoeding bezig zijn. Dit veronderstelt dat onze scholen lerende organisaties zijn waar mensen van elkaar kunnen leren.

Maatschappelijk engagement

De medewerkers en de leerlingen worden gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan mens, milieu en samenleving. Het leren is gerelateerd aan levens- en beroepssituaties.

Gastvrijheid

Elke school van DE PELGRIM zorgt voor een gastvrije omgeving waarin kinderen en jongeren zich veilig en gewaardeerd voelen.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Een betrokken team voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de school. Wij vinden het zeer belangrijk dat ook ouders en kinderen zich betrokken voelen bij de school.  Elke school zal naar middelen zoeken om die betrokkenheid te vergroten.

 

Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening, het strategisch en pedagogisch beleidsplan en de bewaking van de identiteit. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van het pedagogisch en administratief personeel en de functioneringsgesprekken met en de evaluatie van de schooldirecteurs.

Voorzitter: 
Dhr. Herwig Ghys

Afgevaardigd bestuurders:
Dhr. Werner Peremans, Dhr. André Uytterhoeven

Leden:                        
Dhr. Bob Cools, Dhr. Luc Baetens, Dhr. Luc Van Overloop, Zr Hilde Peremans, Dhr. Johan Verbeke, Mevr. Helga Vandeput, Dhr. Luc Adriaensen, Dhr. Marcel Naets, Dhr. Erwin Van Wassenhove.

Adviserend lid van De Pelgrim:
Mevr. Rita Dunon

Financieel directeur:   
Mevr. Patricia Weckhuysen

Secretariaat:               
Mevr. Christel Viskens


Coördinerend directeurs

Basisonderwijs:
Dhr. Bart Van der dood
Secundair onderwijs:       
Mevr. Annick De Smet

Dagelijks bestuur

Bestuurders: Dhr. Herwig Ghys, dhr. André Uytterhoeven, Dhr. Werner Peremans
Directies:  Mevr. Gwendolina Goormans (algemeen directeur Colomaplus Mechelen), Mevr. Annick De Smet (algemeen directeur Sint-Norbertus Duffel), Dhr. Bart van der dood (directeur Montessorischool Kwakkelenberg), Mevr. Patricia Weckhuysen (financieel directeur De Pelgrim)

Organisatielagen

- leerkrachten, ondersteunend- en onderhoudspersoneel (resultaatgericht)
- technisch adviseurs, leerlingbegeleiders, coördinatoren, ict-medewerkers, preventie-adviseurs en teammanagers (teamgebonden uitvoerend management)
- schooldirecteuren en pedagogische directeuren (teamleiderschap en coaching)
- dagelijks bestuur (strategisch management)
- raad van bestuur  (beleidsformulering en – sturing)
- algemene vergadering (uiteindelijke legitimatie)

Beleidsdomeinen

In een jaarlijks beleidsplan verwoordt de vzw De Pelgrim haar ambities en doelen op volgende beleidsdomeinen:
· Algemeen beleid
· Pedagogisch beleid
· Personeelsbeleid
· Financieel en logistiek beleid

Werkgroepen

De Raad van Bestuur delegeert tijdelijk een aantal taken aan bestuurders of werkgroepen waarmee externe of interne deskundigheid wordt aangesproken:
· Logistiek
· Communicatie
· Financies
· Pedagogie

Maatschappelijke zetel vzw Katholiek Onderwijs DE PELGRIM
Tervuursesteenweg 2
2800 Mechelen


Tel. : 015 42 27 03


E-mail: info@vzwdepelgrim.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke zetel vzw Katholiek Onderwijs DE PELGRIM
Tervurensteenweg 2
2800 Mechelen
Tel.  …………………… (in te vullen)
Fax  …………………. (eventueel in te vullen)
E-mail …………………. (adres nog te creëren)